ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรชายฝั่ง (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง จำนวน 114 คน เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยาการชายฝั่ง โดยโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน

Read more

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรชายฝั่ง (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4)

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง จำนวน 136 คน และคณะครูเข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรชายฝั่ง ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน เพื่อเรียนรู้แหล่งทรัพยากรชายฝั่ง และระบบนิเวศชายฝั่ง

Read more

ค่ายเยาวชนฯ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร  ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง จำนวน 70 คน ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเรียนรู้กิจกรรมนอกห้องเรียนด้าน “ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง” 

Read more

เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยฯ เป็นวิทยากรพิเศษ งานวันวิชาการเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

วันที่ 19 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยฯ เป็นวิทยากรพิเศษหัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดระนอง” และ “การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาหาดทราย” ในงานวันวิชาการเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนบน ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

Read more

รู้รักษ์พืชท้องถิ่น ต้นเท้ายายม่อม พืชป่าชายหาด

เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยฯ นางจรรตกร รอดอยู่ นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “รู้รักษ์พืชท้องถิ่น ต้นเท้ายายม่อม พืชป่าชายหาด” ให้กับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา67 (บ้านนาพรุ) จำนวน 50 คน เพื่อสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชน และชุมชน โดยเริ่มจากพื้นที่ใกล้เคียงเรื่องการอนุรักษ์พืชท้องถิ่น เน้นพืชป่าชายหาดในพื้นที่

Read more

ค่ายเยาวชนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จัดค่ายเยาวชนเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2563 เพื่อให้เยาวชนเรียนรู้นิเวศวิทยาชายฝั่งและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรชายฝั่ง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 78 คน

Read more

จัดนิทรรศการงานวันเด็กแห่งชาติ 2563

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง โดยนำตัวอย่างสัตว์ชนิดต่างๆ จัดแสดง เช่น ปลา เต่าทะเล เป็นต้น และมีกิจกรรมเพื่อให้น้องๆ ได้ร่วมสนุกและมีส่วนร่วมมากมาย ซึ่งมีน้องๆ ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

Read more

โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้

โรงเรียนดาริสสลาม จังหวัดพังงา จัดกิจกรรมเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ นำนักเรียนแผนกอนุบาล เข้าทัศนศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล โดยมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 50 คน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยฯ ได้บรรยายเรื่องระบบนิเวศ และนำนักเรียนเรียนรู้สถานที่จริงโดยลงสำรวจระบบนิเวศหาดทราย และป่าชายเลน

Read more

โครงการ ปตท.สผ ปันความรู้สู่เยาวชนรักษ์บ้านเกิด ครั้งที่ 5

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ร่วมกับ ปตท. สผ จัดโครงการ ปตท.สผ. ปันความรู้สู่เยาวชนรักษ์บ้านเกิด ครั้งที่ 5 จังหวัดระนอง โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดระนอง เข้าร่วม 78 คน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ และรักบ้านเกิด โดยได้ดำเนินกิจกรรม ณ

Read more