สถานีวิจัยฯ กับแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง


สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ตั้งอยู่บริเวณหาดประพาส ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง พื้นที่ใกล้เคียงโอบล้อมด้วยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลาย เหมาะกับการเข้ามาศึกษา และเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยาทางทะเล ซึ่งเป็นพันธกิจหนึ่งของสถานีวิจัยฯ ในการให้บริการความรู้ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงานต่างๆ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ