ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มการปฏิบัติงานนอกเวลา1.) ขอเบิกเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลางานปกติ
2.) ขออนุมัติหลักการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
3.) บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
4.) หลักฐานเบิกปฏิบัติงานนอกเวลางานปกติ
แบบฟอร์มเดินทางปฏิบัติงาน1.) ขออนุมัติเดินทางโดยมีค่าใช้จ่าย
2.) ขออนุมัติตัวบุคคล
3.) ใบรับรองแทนใบสำคัญรับเงิน
4.) ใบสำคัญรับค่าชดเชยยานพาหนะ
5.) ใบสำคัญรับเงิน
6.) ใบรับรองค่าเดินทางในประเทศ
แบบฟอร์มการเงิน1.) ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย
2.) แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
3.) แบบฟอร์มใบนำฝาก นำส่งเงินรายได้
4.) แบบฟอร์มรายรับรายจ่ายเงินรายได้
5.) ใบมอบฉันทะ
6.) ใบมอบอำนาจ
7.) สัญญายืม (หน้า หลัง)
แบบฟอร์มสวัสดิการ1.) ใบเบิกค่ารักษาพยาบาลพนักงาน มก.แบบ7105-64
2.) ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน มก.แบบ7218-64
ใบสำคัญรับเงิน1.) ใบสำคัญรับเงิน (ฉบับเล็ก-64)
2.) ใบสำคัญรับเงิน (ฉบับใหญ่-64)
อื่นๆ 1.) แบบฟอร์ม หนังสือภายนอก