ความเป็นมา

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ชื่อเดิมสถานีวิจัยทรัพยากรชายฝั่งระนอง) จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 โดยได้รับพื้นที่ราชพัสดุบริเวณหาดประพาส ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง มีเนื้อที่ทั้งหมด 220 ไร่ (ปัจจุบัน 265 ไร่)                
ผลกระทบจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษ์สึนามิ ในปี 2547 ทำให้สถานีวิจัยฯ สูญเสียชีวิตของบุคลากรและครอบครัว อาคารและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงทรัพย์สินที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ เช่นข้อมูลและผลงานวิจัยที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการฟื้นฟูสถานีวิจัยฯอย่างเร่งด่วน มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ดำเนินการของบประมาณฟื้นฟูเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 191 ล้านบาท จัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามันขึ้นสำหรับดำเนินโครงการฟื้นฟูและพัฒนาสถานีวิจัยฯรวมทั้งการฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดทั้งต้องการให้คงความเป็นแหล่งการศึกษาวิจัยและการให้การบริการวิชาการการศึกษาเรียนรู้แก่นิสิต นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไปในรูปแบบที่เหมาะสมพร้อมทั้งเร่งฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันทั้งนี้ยังได้ดำเนินการจัดรูปแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เหมาะสมรวมถึงดำเนินการวางแผนเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวนอกจากนี้ยังได้ดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยคลื่นยักษ์สึนามิในตลอดจนฟื้นฟูให้ชุมชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยสถานีวิจัยฯ และศูนย์วิจัยฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีภารกิจที่คล้ายคลึงกันสถาบันวิจัยฯ จึงได้เสนอต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้รวมทั้งสองหน่วยงานเป็นหน่วยงานเดียวกันโดยใช้ชื่อ “สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน” ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นมาเป็นหน่วยงานภายในสังกัดของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ซึ่งมีภารกิจที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย บริการงานวิจัย การบริการวิชาการตลอดจนสนับสนุนการเรียนการสอนและดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรชายฝั่งให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชายฝั่งอันดามันปัจจุบันสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามันเป็นหน่วยงานในสังกัดคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีภารกิจหลักคือ
     1.) งานวิจัยและพัฒนา
     2.) งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
     3.) งานสนับสนุนการเรียนการสอน
     4.) ให้บริการอาคารและสถานที่