เอกสารเผยแพร่

ชีววิทยาบางประการของแม่หอบในป่าชายเลนคลองกำพวน จังหวัดระนอง

คู่มือเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลและสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง

คู่มือการปลูกสร้างไม้มีค่าในระบบสวนสมรมบนพื้นฐานเสริมสร้างนิเวศความหลากหลายชีวภาพและเศรษฐกิจชุมชน


Article

Wahyu Endra, Sahat Ratmuangkhawng and Yoshinori Kumazawa. Molecular phylogeny and historical biogeography of the Indonesian freshwater fish Rasbora lateristriata species complex (Actinopterygii Cyprinidae): Cryptic species and west-to-east divergences

Sahat Ratmuangkhawng, Prachya Musikasinthorn and Yoshinori Kumazawa. Molecular phylogeny and biogeography of air sac catfishes of the Heteropneustes fossilis species complex (Siluriformes: Heteropneustidae)

Sébastien Lavoué, Joris A. M. Bertrand, Kang-Ning Shen, Sahat Ratmuangkhwang, Tetsuya Sado, Masaki Miya and M. Nor Siti-Azizah. Deep genetic differentiation between two morphologically similar species of wolf herrings (Teleostei, Clupeoidei, Chirocentridae)

Sébastien Lavoué, Sahat Ratmuangkhwang, Hsuan Ching Hond,Wei-Jen Chen and M. Nor Siti-Azizah. Swimbladder Evolution of Longfin Herrings (Pristigasteridae, Teleostei)

Amornchai Lothongkham and Sahat Ratmuangkhwang. First record of the cyprinid fish, Garra theunensis Kottelat, 1998 (Cypriniformes: Cyprinidae) from the upper Nan River basin of the Chao Phraya River system, northern Thailand

Veera Vilasri and Sahat Ratmuangkhwang. Survey for Coastal Fishes of Ranong and Phuket Provinces, Thailand in December 2014

Veera Vilasri, Tomoyuki Yamanaka, Shuhei Tochino, Toshio Kawai, Sahat Ratmuangkhwang and Hisashi Imamura. Annotated Checklist of Marine Fishes from Phuket and Ranong, Thailand