ผลงานนิสิต

การฝึกงานภาคสนามให้กับนิสิต เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถานีวิจัยในด้านสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้สถานีวิจัยฯ ยังยินดีต้อนรับนิสิต-นักศึกษาจากสถาบันอื่นๆ ที่สนใจเข้าฝึกงานภาคสนาม และสหกิจศึกษาอีกด้วย หลายปีที่ผ่านมาทางสถานีวิจัยฯ ได้ทำภารกิจฝึกงานภาคสนามให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ไปแล้วหลายรุ่น ทางสถานีวิจัยฯ จึงได้มีการรวบรวมผลงานของนิสิตฝึกงาน ที่ผ่านการฝึกงานจากสถานีวิจัยฯ ไว้สำหรับผู้ที่สนใจเอาไว้ศึกษา หรือเป็นแนวทางตัดสินใจสำหรับนิสิตนักศึกษาที่สนใจงานฝึกงานทางด้านนิเวศวิทยาชายฝั่ง วิทยาศาสตร์ทางทะเล ทรัพยากรประมง สิ่งแวดล้อม และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลงานนิสิตฝึกงาน – สหกิจศึกษา