บริการวิชาการ

งานบริการวิชาการ คือภารกิจที่สำคัญของสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน โดยสถานีวิจัยฯ สนับสนุนและให้บริการ จัดค่ายเยาวชน เช่น ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ค่ายเรียนรู้ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง ให้กับโรงเรียนทั้งภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จัดอบรมหลักสูตรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์คลื่นยักษ์สึนามิ  ให้คำปรึกษาทางวิชาการ จัดนิทรรศการภายในและนอกสถานที่ รวมทั้งจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศชายฝั่ง เช่น ระบบนิเวศป่าชายเลน ระบบนิเวศชายหาด ระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเล และระบบนิเวศแนวปะการัง เป็นต้น