บุคลากร


นายเดชา ดวงนามล
หัวหน้าสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน

นายวิสัย คงแก้ว
นักวิชาการประมงชำนาญการ
นายปิยวัฒน์ พรมรักษา
นักวิจัย
นางสาววรางคนา เรื่องลือ
นักวิชาการพัสดุ
นายทินกร สำนัก
ผู้ปฏิบัติงานประมง
นางสาวนาขวัญ หิรัญโรจน์
พนักงานทั่วไป
ดร. สุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์
นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
นางสาวเกศรินทร์ รามณี
นักวิจัย
นายประลินทร์ ไกรวิชัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นายสุรศักดิ์ ทองปัสโน
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวข้อตีย๊ะห์ ฤทธิรงค์
พนักงานทั่วไป
นายสหัส ราชเมืองขวาง
นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
นางจรรตกร รอดอยู่
นักวิชาการเกษตร
นางสาวฟารีด้า เอื้องาน
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นายก้อเดช ฤทธิรงค์
พนักงานทั่วไป
นางอารีย์ ถลาง
พนักงานสถานที่
นายสาคร จันทร์มา
วิศวกรชำนาญการ
นางสาวปาลาวี เอื้องาน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายธเนศ อินตัน
นายท้ายเรือกลชายทะเล
นายก็หม่ารีกิ้น ถลาง
พนักงานทั่วไป