ฝึกงานภาคสนาม – สหกิจศึกษา

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน มีเป้าหมายเพื่อเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดของคณะประมงสำหรับสนับสนุนภารกิจเกี่ยวกับสนับสนุนการเรียนการสอนแก่นิสิตระดับบัญฑิตศึกษา และปริญญาตรีโดยสนับการฝึกงานภาคสนาม และสหกิจศึกษาแก่นิสิตคณะประมง และมหาวิทยาลัยภายนอกที่สนใจ ซึ่งมุ่งเน้นรับนิสิตที่เรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสถานีวิจัยฯ ทางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ชีววิทยาประมง การจัดการประมง และ  สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น สนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์และปัญหาพิเศษให้กับนิสิตปริญญาตรี โท และเอกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ

สำหรับการฝึกงานภาคสนาม และสหกิจศึกษาเน้นเปิดรับสาขาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสถานีวิจัยฯ โดยเน้นรับนิสิตที่สนใจในหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

  • การศึกษาสถานภาพทรัพยากรประมง            
  • การศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน                
  • การศึกษาระบบนิเวศชายหาด (หาดหิน หาดทราย และหาดโคลน)
  • การศึกษาระบบนิเวศหญ้าทะเล                 
  • การศึกษาระบบนิเวศปะการัง                   
  • การศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง                    
  • การศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมชายฝั่ง