ดาวน์โหลด…คู่มือเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะลและสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง

โครงการศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จัดทำ “คู่มือเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะลและสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง” 

เป็นโครงการติดตามความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณจังหวัดระนองและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้อ่านทั่วไป ที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางทะเล เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาความรู้ และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล