ระบบนิเวศหาดโคลน (Mud flat)

หาดโคลน หรือหาดเลนเป็นบริเวณที่มีขนาดดินตะกอนเล็กมากเนื่องจากคลื่นไม่รุนแรง ทำให้ดินตะกอนขนาดเล็กมากๆ ตกตะกอนเป็นโคลนทับถมกัน โดยมักพบบริเวณปากแม่น้ำ อ่าวที่มีกำบัง อ่าวปิด และทะเลสาบ

หาดโคลน ปากคลองกำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง

เป็นหาดที่มีความชันน้อยหรือค่อนข้างราบกว่าหาดทราย เนื่องมีขนาดดินตะกอนที่เล็กมากรวมกับลักษณะของหาดที่มีความชันน้อยทำให้น้ำในดินไหลไปสู่บริเวณอื่นได้ยากและถูกกักเก็บไว้ภายในดิน 

หาดโคลน ปากคลองกำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง

บริเวณนี้มีสารอินทรีย์สูง และมีแบคทีเรียอาศัยอยู่มากทำให้ปริมาณออกซิเจนในดินลดลงทำให้ดินบริเวณนี้มีออกซิเจนน้อยออกซิเจนอีกทั้ง
การที่หาดโคลนมีปริมาณสารอินทรีย์สูงทำให้มีสิ่งมีชีวิตมาอาศัยค่อนข้างมากทั้งแบบชั่วคราวและถาวร เนื่องจากเป็นแหล่งอาหาร โดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ต้องปรับตัวโดยการฝังตัวลงไปในโคลนหรือสร้างท่อและอยู่ในท่อนั้นและปรับตัวทางสรีระวิทยาต่อสภาพการขาดออกซิเจนโดยมีตัวจับออกซิเจนเพิ่มขึ้นเช่น ฮีโมโกลบิน พบในกลุ่มหอยแครง หอยกระจก หรือหอยกะทิเนื่องจากหอยพวกนี้จะกินแพลงก์ตอนและอินทรีย์สาร

ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่พบบริเวณหาดโคลน ปากคลองกำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง