รู้รักษ์พืชท้องถิ่น ต้นเท้ายายม่อม พืชป่าชายหาด

เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยฯ นางจรรตกร รอดอยู่ นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “รู้รักษ์พืชท้องถิ่น ต้นเท้ายายม่อม พืชป่าชายหาด” ให้กับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา67 (บ้านนาพรุ) จำนวน 50 คน เพื่อสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชน และชุมชน โดยเริ่มจากพื้นที่ใกล้เคียงเรื่องการอนุรักษ์พืชท้องถิ่น เน้นพืชป่าชายหาดในพื้นที่

  • บรรยายขั้นตอนการเพาะขยายพันธุ์
  • สาธิตและฝึกปฏิบัติเรื่องการใช้ประโยชน์และแปรรูปการทำซุปเห็ดหูหนูแป้งเท้ายายม่อม อาหารบำรุงสุขภาพ บำรุงปอด ฟื้นไข้สำหรับผู้ป่วย