โครงการ ปตท.สผ ปันความรู้สู่เยาวชนรักษ์บ้านเกิด ครั้งที่ 5

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ร่วมกับ ปตท. สผ จัดโครงการ ปตท.สผ. ปันความรู้สู่เยาวชนรักษ์บ้านเกิด ครั้งที่ 5 จังหวัดระนอง โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดระนอง เข้าร่วม 78 คน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ และรักบ้านเกิด โดยได้ดำเนินกิจกรรม ณ ศูนย์วิจัยป่าชายเลนหงาว จังหวัดดระนอง และสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2562

ประมวลภาพกิจกรรม