ค่ายเยาวชนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จัดค่ายเยาวชนเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2563 เพื่อให้เยาวชนเรียนรู้นิเวศวิทยาชายฝั่งและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรชายฝั่ง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 78 คน

ประมวลภาพกิจกรรม