กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : ส่งเสริม สืบสาน รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย ณ วัดสถิตย์ธรรมาราม (วัดกำพวน)

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง พร้อมทั้งนายเดชา ดวงนามล หัวหน้าสถานีวิจัยฯ และบุคลากร ได้เข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : ส่งเสริม สืบสาน รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย ณ slot gacor วัดสถิตย์ธรรมาราม (วัดกำพวน) ซึ่งมีคณบดีคณะประมงเป็นประธานในการทอดกฐิน โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ดังนี้

  • เพื่อเป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา slot online
    1. เพื่อให้บุคลากรได้ทำบุญบำเพ็ญกุศลตามหลักศาสนาของพระพุทธศาสนา และเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามากขึ้น slot gacor
  • เพื่อให้กิจกรรมการทอดกฐินคงอยู่สืบไป slot online
  • เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากรในองค์กรโดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน slot gacor