นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) ฝึกอบรมเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามันให้การต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) จำนวน 24 คน เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเรื่อง “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจากวัสดุเหลือใช้ทะลายปาล์มน้ำมัน และเปลือกปู” โดยมีนางจรรตกร รอดอยู่ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ด้านการจัดการขยะ และของเสียจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และประมง ให้แก่นักเรียนนำไปประยุกต์ใช้ที่โรงเรียน หรือตามบ้านเรือนในชุมชนลดปัญหาสิ่งแวดล้อม