ค่ายทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน และโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” จังหวัดพังงา จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2565 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 53 คน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียน โดยมีกิจกรรมกลุ่มย่อยตามโจทย์วิจัยที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่

  1. คุณภาพน้ำ
  2. แพลงก์ตอน
  3. ดินตะกอน
  4. สัตว์พื้นทะเล
  5. ขยะไมโครพลาสติก