สถานีวิจัยฯ ให้บริการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรมฯ

วันที่ 3-5 มิถุนายน 2565 สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ให้บริการสถานที่ และวิทยากรกิจกรรมสันทนาการ ได้แก่ นายสาคร จันทร์มา วิศวกรชำนาญการ จากสถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม คณะประมง แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื่อจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขใหม่ ปี 2565 อำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขใหม่ มีความรู้ในบทบาทและหน้าที่ การสนับสนุนระบบการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน มีความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวัง และป้องกันโรคของชุมชน