สถานีวิจัยฯ ร่วมกับสำนักงานประมง อ.สุขสำราญ จัดกิจกรรมปล่อยปลากระพงขาว


สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน คณะประมง ม. เกษตรศาสตร์ และนิสิตฝึกงานภาคสนามจากภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นิสิตสาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม นักศึกษาสาขาประมง คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมการเกษตร ม. เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร และนิสิตสาขาประมง คณะเกษตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 28 คน เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยปลากระพงขาว ขนาด 2 cm จำนวน 10,000 ตัว ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอสุขสำราญ และประชาชนบ้านทับเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประชากรสัตว์น้ำ การสร้างสมดุลย์ระบบนิเวศที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านและอาชีพที่เกี่ยวเนื่องในพื้นที่ อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง