ผู้บริหารคณะประมง ติดตามผลการดำเนินงานสถานีวิจัยฯ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ผศ. ดร. พงศ์เชษฐ์ พิชิตกุล หัวหน้าศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ คณะประมง พร้อมด้วยนายกำจัด รื่นเริงดี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ นายประคุณ ศาลิกร หัวหน้างานแผน และประกันคุณภาพ นายวีรพัฒน์ จูฑะสุต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ และนายปรีดา กุลเสวตร์ หัวหน้างานคลังและพัสดุ ติดตามการดำเนินงานของสถานีวิจัยฯ โดยมีนายเดชา ดวงนามล หัวหน้าสถานีวิจัยฯ และบุคลากรให้การต้อนรับ ในการนี้ทางผู้บริหารและคณะฯ ได้ร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน เพื่อทราบความก้าวหน้า และปัญหาต่างๆ ร่วมกับบุคลากร เพื่อพัฒนาการทำงานขององค์กรต่อไป