ค่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2565 คณะครูจากโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 28 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อเรียนรู้การจัดทำโครงงานทางวิทยาศาสตร์ และประเด็นวิจัยในหัวข้อที่สนใจเพื่อเพิ่มทักษะความรู้นอกห้องเรียน ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน และจัดทำสื่อนำเสนอ