ทริปคายักษ์พิทักษ์โลก

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน คณะประมง และมูลนิธิพิทักษ์ชีวิต จัดกิจกรรมทริปคายักษ์พิทักษ์โลกฯ เพื่อพัฒนากิจกรรมต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ภายใต้หลักคิดการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การสร้างจิตสำนึกชุมชน การเรียนรู้ และสร้างเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน