โรงเรียนบ้านสุขสำราญ เข้าทัศนศึกษาดูงาน

วันที่ 4 มีนาคม 2565 คณะครูจากโรงเรียนบ้านสุขสำราญ อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานกิจกรรมของสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้สู่ความพอเพียงและเพื่อสนองตรงต่อการจัดการการศึกษาที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการศึกษา