ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรชายฝั่ง (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง จำนวน 114 คน เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยาการชายฝั่ง โดยโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน