คณบดีคณะประมง พร้อมด้วยหัวหน้าสถานีวิจัยฯ และคณะนำเสนอความพร้อมของโครงการพัฒนาการประมงในอ่าวพังงาอย่างยั่งยืน


วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร สุริยัน ธัญญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง พร้อมด้วยผศ. ดร จุฑา มุกดาสนิท และนายเดชา ดวงนามล หัวหน้าสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามันและคณะ นำเสนอความพร้อมของโครงการพัฒนาการประมงในอ่าวพังงาอย่างยั่งยืน (ปีที่ 1) (AndamanSustainable Fisheries Development Project) ต่อคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานภาครัฐ องค์กรชุมชน กลุ่มเครือข่าย และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่  ณ ศูนย์ประสานงานสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ และนำผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับตำบลภายใต้การจัดการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (ตำบลกำพวน และตำบลเกาะศรีบอยา) ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรชุมชนกลุ่มเครือข่ายและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่