U2T ตำบลกำพวน จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับตำบล


วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ผศ. ดร นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม และกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ. ดร สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม และฝึกอบรม ประธาน Cluster 10 และคณะ เข้าร่วมงานโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับตำบล ภายใต้การจัดการโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายประชาชนในพื้นที่อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง โดยในงานมีการจัดกิจกรรม และแสดงผลงาน “การจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์คุณภาพของตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง” การจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “การพัฒนา และยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล” โดยได้รับเกียรติจากหัวหน้าผู้บริหารและตัวแทนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลายภาคส่วน เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น