บุคลากรสถานีวิจัยฯ เข้าร่วมอบรมการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ


วันที่ 29 ตุลาคม 2564 บุคลากรสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน เข้าร่วมอบรม (ออนไลน์) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ภายใต้กิจกรรม : การให้ความรู้และวิธีปฏิบัติการคัดแยกขยะ จัดโดยคณะประมงเพื่อลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีปลาสวยงาม และพรรณไม้น้ำประดับ มุ่งเน้นการให้ความรู้ และการปลูกฝังการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการ Recycle ขยะอย่างครบวงจร ส่งเสริมการสร้างวินัยในการคัดแยกขยะ ให้แก่บุคลากรคณะประมง