นักวิจัย สถานีวิจัยฯ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์กิจการวิสาหกิจชุมชน


เมื่อวันพุธ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ดร. สุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์กิจการวิสาหกิจชุมชน, การบริหารจัดการที่ดีและการผลิตที่ได้มาตรฐาน การเขียนแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) สภาพปัญหาของวิสาหกิจชุมชน, การจัดทำและจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และการเสริมสร้างศักยภาพ และแหล่งทุน จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ณ ศูนย์ช่างเทิดไท้องค์ราชัน ๘๐ พรรษา ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบางหินที่มีความประสงค์จะจดทะเบียนจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนจำนวน 45 ราย