นักวิจัยลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลโครงการวิจัยการเลี้ยงปลิงทะเลในพื้นที่บ้านเกาะปู ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่


ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 คณะนักวิจัย ของสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน และ สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับทีมงาน U2T ตำบลเกาะศรีบอยา และกลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านเกาะปู ตำบลเกาะศรีบอยา ลงพื้นที่เก็บข้อมูลคุณภาพน้ำ และสิ่งแวดล้อม ข้อมูลการเจริญเติบโตของปลิงทะเล ภายใต้โครงการวิจัยการเลี้ยงปลิงทะเลในพื้นที่บ้านเกาะปู ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับโครงการดังกล่าว จะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงปลิงทะเล การพัฒนาการเลี้ยงปลิงเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ เพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืนต่อไป