คณบดีคณะประมงและคณะฯ ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และมอบนโยบายแก่บุคลากรสถานีวิจัยฯ


เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 คณบดีคณะประมง ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ หัวหน้าศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ คณะประมง ผศ.ดร.พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล หัวหน้าภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง ผศ. ดร จุฑา มุกดาสนิท พร้อมคณะฯ ได้ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งมอบนโยบาย และแผนการดำเนินงานให้กับบุคลากรสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานต่อไป พร้อมกันนี้ได้ประชุมติดตามโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตที่ชำรุดเสียหายจากน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง และติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)