“ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำคืนถิ่น” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา


วันที่ 27 กรกฏาคม 2564 สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ ลูกปูม้า และลูกหมึก เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2564 ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายอำเภอสุขสำราญ นางศรุดา อินทร์ประพันธ์ และคณะเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ รวมถึงเจ้าหน้าที่จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 และบุคลากรสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู และเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำในธรรมชาติ