คณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานซ่อมแซมถนนคอนกรีต

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 หัวหน้าสถานีวิจัยฯ พร้อมด้วยกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และบุคลากรสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ติดตามการดำเนินงานซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในพื้นที่สถานีวิจัยฯ ที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง