ประกาศ … เรื่องการเข้าใช้พื้นที่และเข้ารับบริการ ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (หาดประพาส)

ประชาสัมพันธ์สำหรับบุคคลที่เข้าใช้พื้นที่บริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 (Covid-19) ดังนี้ 

  • บุคคลที่มาติดต่อราชการ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุบริการข่าวสาร (ประตูทางเข้าสถานีวิจัยฯ)
  • บุคคลเข้า-ออก ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน
  • บุคคลที่ติดต่อเข้ามาขอใช้บริการ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแลัเฝ้าระวังโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 077-880297