กิจกรรมฝึกงานภาคสนาม และสหกิจศึกษา เดือนเมษายน 2564

การฝึกงานภาคสนาม และสหกิจศึกษา เป็นภารกิจหนึ่งในภารกิจหลักด้านสนับสนุนการเรียนการสอน และบริการวิชาการของสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน โดยในเดือนเมษายน 2564 มีนิสิตอยู่ในความดูแลของสถานีวิจัยฯ จำนวน 12 คน จาก 3 สถาบัน ได้แก่ สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

1.) สำรวจทรัพยากรประมง

ลงพื้นที่หมู่บ้านประมง เพื่อสำรวจทรัพยากรประมง เครื่องมือประมงประเภทต่างๆ

2.) อนุกรมวิธาน และการถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์

นำตัวอย่างที่สำรวจได้จากการลงพื้นที่หมู่บ้านประมง มาศึกษาเพื่อจำแนกชนิดตามหลักอนุกรมวิธาน และฝึกถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์