โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลกำพวน ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา “เส้นทางการส่งเสริมรายได้และการประกอบอาชีพ”

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ขอเชิญประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมในเดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิทยากร คุณจรรตกร รอดอยู่ นักวิชาการเกษตร คุณปิยะพงศ์ เสนานุช และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่าน ภายใต้หัวข้อ 

  • การยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า และผลิตภัณฑ์ทางการประมงอย่างยั่งยืน ในวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2564
  • การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการและการตลาดเพื่อยกระดับรายได้ของผู้ประกอบการจากการท่องเที่ยวและบริการตามวิถีชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามวิถีใหม่ (New normal Eco tourism) ในวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2564
  • การพัฒนาอาชีพทางการประมงและเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในวันที่ 20-23 พฤษภาคม 2564
  • การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน (ตลาดออนไลน์) ในวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2564

ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (หาดประพาส) ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง และระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meetings