นิสิตจากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง นำเสนอโครงการวิจัยฯ ผลงานสหกิจศึกษา

นางสาวอมรกานต์ ชมเงิน นิสิตจากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าฝึกงานสหกิจศึกษาระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2563 – 8 เมษายน 2564 ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 นิสิตได้นำเสนอผลงานวิจัยสหกิจศึกษาเรื่อง “The study of Macrobenthic fuana community and sediments grain size at Prapas beach, Ranong Province.” ให้แก่นักวิจัยที่ปรึกษาและผู้สนใจ แล้วเสร็จตามภาระกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลงานวิจัยของนิสิตจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาระบบนิเวศบริเวณหาดประพาส ในอนาคตต่อไป