กิจกรรม “การจัดการขยะอย่างเป็นระบบ”

เพื่อให้เป็นแนวทางการบริหารจัดการคณะประมง ตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะประมง ได้กำหนดให้มีการจัดเก็บขยะอย่างเป็นระบบ เป็นแบบอย่างของสังคม และรักษาสิ่งแวดล้อม การปลูกฝังจิตสำนึกให้บุคลากรและนิสิต เกี่ยวกับการจัดการขยะอย่างถูกวิธี ทางสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ได้มีคณะทำงานซึ่งมีหน้าที่กำหนดแนวทาง และแผนการจัดการขยะอย่างเป็นระบบในหน่วยงาน ในระยะเวลาที่ผ่านมานั้นคณะทำงานของสถานีวิจัยฯ ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยทำการคัดแยกขยะ เก็บข้อมูลปริมาณขยะแต่ละประเภท สรุปปัญหาอุปสรรค และรายงานต่อคณะทำงานประจำคณะ เป็นประจำทุกๆ เดือน

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ได้จัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดประพาส ในพื้นที่ของสถานีวิจัยฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาสถานีวิจัยฯ เป็นประจำทุกเดือน และจัดตั้งถังขยะที่มีการแยกประเภทขยะตามจุดต่างๆ ของสถานีวิจัยฯ