นักเรียนโรงเรียนบ้านสวนใหม่ เข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นิเวศวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง

วันที่ 23 มีนาคม 2564 คณะครูโรงเรียนบ้านสวนใหม่ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษา จำนวน 44 คน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางทะเลและชายฝั่งบริเวณหาดประพาส ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน โดยมีคณะวิทยากรจากสถานีวิจัยฯ บรรยาย นำชมและศึกษาระบบนิเวศบริเวณชายหาดประพาส