คณะอาจารย์จาก ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยม และนิเทศสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ผศ.ดร ปิยะวรรณ เนื่องมัจฉา และ ดร. สุพพัฒ เมืองศรีนุ่น อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยม และนิเทศสหกิจศึกษานักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 2 คน ที่เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ระยะเวลา 4 เดือน ในการนี้นักศึกษาได้นำเสนอความก้าวหน้าของผลงานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาให้แก่คณะอาจารย์ และนักวิจัยผู้ควบคุมงาน เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของงาน รวมถึงทราบถึงปัญหาในด้านต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาแก้ไข ปรับปรุงงานให้สำเร็จตามภาระงานต่อไป