บุคลากรสถานีวิจัยฯ ร่วมกิจกรรมพัฒนาสถานีวิจัยฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 บุคลากรประจำสถานีวิจัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสถานีวิจัยฯ เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพของพื้นที่ภายในสถานีวิจัย ร่วมกันทำความสะอาด ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้า เก็บขยะ บริเวณพื้นที่ร้านสวัสดิการ และแนวรั้วทางเข้า