โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน “วิชาการแปรรูปอาหารทะเล”

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นางจรรตกร รอดอยู่ นักวิชาการเกษตร สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการศุนย์ฝึกอาชีพชุมชน เรื่องวิชาการแปรรูปอาหารทะเล จัดโดยสำนักงาน กศน. อำเภอสุขสำราญ ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพและต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป พื้นที่ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง