นักเรียนระดับชั้นป.1-4 โรงเรียนดาริสสลาม จ.พังงา ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 โรงเรียนดาริสสลามวิทยา จังหวัดพังงา นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 จำนวน 204 คน ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน โดยมีเจ้าหน้าที่สถานีวิจัยฯ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง และลงพื้นที่ศึกษาในพื้นที่จริง