“กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติการเชิงวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน” โรงเรียนดาริสสลามวิทยา

วันที่ 14-16 ธันวามคม 2563 โรงเรียนดาริสสลามวิทยา จังหวัดพังงา จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติการเชิงวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 143 คน เพื่อเรียนรู้ทักษะปฏิบัติการด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีวิทยากรจากสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามันให้ความรู้แก่นักเรียนในกิจกรรมดังกล่าว