สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติลงพื้นที่ตรวจสอบอุปกรณ์ ณ พื้นที่สถานีวิจัยฯ

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และเจ้าหน้าที่สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน นายสาคร จันทร์มา วิศวกรชำนาญการ และนายวิสัย คงแก้ว นักวิชาการประมงชำนาญการ ลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบอุปกรณ์หัววัดให้มีความพร้อมใช้งานและส่งข้อมูลไปยังระบบฐานข้อมูลหลักได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสีจากภายในและนอกประเทศ ณ อาคารสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ตามที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้งสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีของประเทศ พื้นที่สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง