ดาวน์โหลด…คู่มือการปลูกสร้างไม้มีค่าในระบบสวนสมรมฯ


“คู่มือการปลูกสร้างไม้มีค่าในระบบสวนสมรมบนพื้นฐานเสริมสร้างนิเวศความหลากหลายชีวภาพและเศรษฐกิจชุมชน” อยู่ภายใต้โครงการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัย : โครงการชุมชนไม้มีค่า” สนับสนุนทุนวิจัยจากสนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งสถานีวิจัยฯ มีนักวิจัยเป็นผู้ร่วมทำวิจัยโครงการดังกล่าว

โครงการได้จัดทำขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปลูกสร้างสวนไม้มีค่าตั้งแต่การผลิตเมล็ดคุณภาพดีการเพาะเมล็ดไม้ รูปแบบการปลูก และการนำไม้มีค่ามาใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในช่วงที่ยางพาราหรือผลิตผลทางการเกษตรราคาตกต่ำ