เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยฯ ลงตรวจวัดคุณภาพน้ำชายฝั่งหาดประพาส เดือนเมษายน 2563


เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยฯ ลงตรวจวัดคุณภาพน้ำชายฝั่ง พื้นที่หาดประพาส โดยทำการตรวจวัดทั้งหมด 9 สถานี ครอบคลุมพื้นที่หาดประพาส และปากคลองกำพวน ห่างจากแนวชายฝั่ง 3 กิโลเมตร

ผลจากการตรวจวัดพบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลและชายฝั่ง


ประมวลภาพกิจกรรม