นักวิจัย สถานีวิจัยฯ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน”

วันเสาร์ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ดร. สุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ“การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการตลาดที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแกนนำเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลบางหินจำนวน 42 ราย  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

Read more

นักวิจัย สถานีวิจัยฯ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์กิจการวิสาหกิจชุมชน

เมื่อวันพุธ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ดร. สุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์กิจการวิสาหกิจชุมชน, การบริหารจัดการที่ดีและการผลิตที่ได้มาตรฐาน การเขียนแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) สภาพปัญหาของวิสาหกิจชุมชน, การจัดทำและจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

Read more

กิจกรรมฝึกงานภาคสนาม และสหกิจศึกษา เดือนเมษายน 2564

การฝึกงานภาคสนาม และสหกิจศึกษา เป็นภารกิจหนึ่งในภารกิจหลักด้านสนับสนุนการเรียนการสอน และบริการวิชาการของสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน โดยในเดือนเมษายน 2564 มีนิสิตอยู่ในความดูแลของสถานีวิจัยฯ จำนวน 12 คน จาก 3 สถาบัน ได้แก่ สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Read more

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลกำพวน ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา “เส้นทางการส่งเสริมรายได้และการประกอบอาชีพ”

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ขอเชิญประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมในเดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิทยากร คุณจรรตกร รอดอยู่ นักวิชาการเกษตร คุณปิยะพงศ์ เสนานุช และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่าน ภายใต้หัวข้อ  การยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า และผลิตภัณฑ์ทางการประมงอย่างยั่งยืน

Read more

กิจกรรมฝึกงานภาคสนามและสหกิจศึกษา เดือนมีนาคม 2564

การฝึกงานนิสิต และสหกิจศึกษา เป็นภารกิจหนึ่งในภารกิจหลักด้านสนับสนุนการเรียนการสอน และบริการวิชาการของสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ถึงปัจจุบันสถานีวิจัยมีนิสิตเข้าร่วมฝึกสหกิจศึกษาระยะเวลา 4 เดือน จากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 คน และสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 2 คน โดยทางสถานีวิจัยฯ

Read more

แนะนำ… โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลเกาะศรีบอยา

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลเกาะศรีบอยา จังหวัดกระบี่ เป็นตำบลที่อยู่ในความดูแลของสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีนายปิยะวัฒน์ พรหมรักษา เป็นผู้จัดการตำบลจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดการ บูรณาการโครงการในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง โดยมีหน่วยงานในพื้นที่ที่ทำหน้าที่ในการบูรณาการกระบวนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่อย่างเป็นระบบ (Area Based System Integrator) ซึ่งมหาวิทยาลัยของรัฐกว่า

Read more

แนะนำ … โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลกำพวน

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง เป็นตำบลที่อยู่ในความดูแลของสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีนายเดชา ดวงนามล หัวหน้าสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน เป็นผู้จัดการตำบล โครงการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดการบูรณาการโครงการในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง โดยมีหน่วยงานในพื้นที่ที่ทำหน้าที่ในการบูรณาการกระบวนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่อย่างเป็นระบบ (Area Based System Integrator)

Read more

นักเรียนโรงเรียนบ้านสวนใหม่ เข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นิเวศวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง

วันที่ 23 มีนาคม 2564 คณะครูโรงเรียนบ้านสวนใหม่ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษา จำนวน 44 คน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางทะเลและชายฝั่งบริเวณหาดประพาส ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน โดยมีคณะวิทยากรจากสถานีวิจัยฯ บรรยาย นำชมและศึกษาระบบนิเวศบริเวณชายหาดประพาส

Read more

คณะอาจารย์จาก ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยม และนิเทศสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ผศ.ดร ปิยะวรรณ เนื่องมัจฉา และ ดร. สุพพัฒ เมืองศรีนุ่น อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยม และนิเทศสหกิจศึกษานักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 2 คน ที่เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

Read more

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน “วิชาการแปรรูปอาหารทะเล”

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นางจรรตกร รอดอยู่ นักวิชาการเกษตร สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการศุนย์ฝึกอาชีพชุมชน เรื่องวิชาการแปรรูปอาหารทะเล จัดโดยสำนักงาน กศน. อำเภอสุขสำราญ ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพและต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป พื้นที่ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 

Read more