นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) ฝึกอบรมเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามันให้การต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) จำนวน 24 คน เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเรื่อง “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจากวัสดุเหลือใช้ทะลายปาล์มน้ำมัน และเปลือกปู” โดยมีนางจรรตกร รอดอยู่

Read more

ค่ายทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน และโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” จังหวัดพังงา จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2565 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 53 คน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียน โดยมีกิจกรรมกลุ่มย่อยตามโจทย์วิจัยที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ คุณภาพน้ำ

Read more

ค่ายเยาวชนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร

วันที่ 25-27 กรกฏาคม 2565 สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝังอันดามัน ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร ซึ่งมาร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 71 คน โดยนักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมกลุ่มวิจัย สำรวจระบบนิเวศทางทะเล และสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง รวมถึงสังคมชุมชนชายฝั่งร่วมกับคณะวิทยากรจากสถานีวิจัยฯ กิจกรรมดังกล่าวได้เปิดประตูไปสู่ห้องเรียนทางธรรมชาติ เรียนรู้ระบบนิเวศจริง

Read more

สถานีวิจัยฯ ร่วมกับสำนักงานประมง อ.สุขสำราญ จัดกิจกรรมปล่อยปลากระพงขาว

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน คณะประมง ม. เกษตรศาสตร์ และนิสิตฝึกงานภาคสนามจากภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นิสิตสาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม นักศึกษาสาขาประมง คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมการเกษตร ม. เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร และนิสิตสาขาประมง คณะเกษตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 28 คน เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยปลากระพงขาว ขนาด

Read more

ค่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2565 คณะครูจากโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 28 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อเรียนรู้การจัดทำโครงงานทางวิทยาศาสตร์ และประเด็นวิจัยในหัวข้อที่สนใจเพื่อเพิ่มทักษะความรู้นอกห้องเรียน ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน และจัดทำสื่อนำเสนอ

Read more

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ เข้าทัศนศึกษาดูงาน

วันที่ 4 มีนาคม 2565 คณะครูจากโรงเรียนบ้านสุขสำราญ อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานกิจกรรมของสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้สู่ความพอเพียงและเพื่อสนองตรงต่อการจัดการการศึกษาที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการศึกษา

Read more

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรชายฝั่ง (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง จำนวน 114 คน เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยาการชายฝั่ง โดยโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน

Read more

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรชายฝั่ง (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4)

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง จำนวน 136 คน และคณะครูเข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรชายฝั่ง ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน เพื่อเรียนรู้แหล่งทรัพยากรชายฝั่ง และระบบนิเวศชายฝั่ง

Read more

คณบดีคณะประมง พร้อมด้วยหัวหน้าสถานีวิจัยฯ และคณะนำเสนอความพร้อมของโครงการพัฒนาการประมงในอ่าวพังงาอย่างยั่งยืน

วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร สุริยัน ธัญญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง พร้อมด้วยผศ. ดร จุฑา มุกดาสนิท และนายเดชา ดวงนามล หัวหน้าสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามันและคณะ นำเสนอความพร้อมของโครงการพัฒนาการประมงในอ่าวพังงาอย่างยั่งยืน (ปีที่ 1) (AndamanSustainable Fisheries

Read more