กิจกรรมฝึกงานภาคสนาม และสหกิจศึกษา เดือนเมษายน 2564

การฝึกงานภาคสนาม และสหกิจศึกษา เป็นภารกิจหนึ่งในภารกิจหลักด้านสนับสนุนการเรียนการสอน และบริการวิชาการของสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน โดยในเดือนเมษายน 2564 มีนิสิตอยู่ในความดูแลของสถานีวิจัยฯ จำนวน 12 คน จาก 3 สถาบัน ได้แก่ สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Read more

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลกำพวน ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา “เส้นทางการส่งเสริมรายได้และการประกอบอาชีพ”

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ขอเชิญประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมในเดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิทยากร คุณจรรตกร รอดอยู่ นักวิชาการเกษตร คุณปิยะพงศ์ เสนานุช และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่าน ภายใต้หัวข้อ  การยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า และผลิตภัณฑ์ทางการประมงอย่างยั่งยืน

Read more

แนะนำ… โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลเกาะศรีบอยา

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลเกาะศรีบอยา จังหวัดกระบี่ เป็นตำบลที่อยู่ในความดูแลของสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีนายปิยะวัฒน์ พรหมรักษา เป็นผู้จัดการตำบลจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดการ บูรณาการโครงการในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง โดยมีหน่วยงานในพื้นที่ที่ทำหน้าที่ในการบูรณาการกระบวนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่อย่างเป็นระบบ (Area Based System Integrator) ซึ่งมหาวิทยาลัยของรัฐกว่า

Read more

แนะนำ … โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลกำพวน

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง เป็นตำบลที่อยู่ในความดูแลของสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีนายเดชา ดวงนามล หัวหน้าสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน เป็นผู้จัดการตำบล โครงการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดการบูรณาการโครงการในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง โดยมีหน่วยงานในพื้นที่ที่ทำหน้าที่ในการบูรณาการกระบวนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่อย่างเป็นระบบ (Area Based System Integrator)

Read more

นักเรียนโรงเรียนบ้านสวนใหม่ เข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นิเวศวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง

วันที่ 23 มีนาคม 2564 คณะครูโรงเรียนบ้านสวนใหม่ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษา จำนวน 44 คน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางทะเลและชายฝั่งบริเวณหาดประพาส ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน โดยมีคณะวิทยากรจากสถานีวิจัยฯ บรรยาย นำชมและศึกษาระบบนิเวศบริเวณชายหาดประพาส

Read more

คณะอาจารย์จาก ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยม และนิเทศสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ผศ.ดร ปิยะวรรณ เนื่องมัจฉา และ ดร. สุพพัฒ เมืองศรีนุ่น อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยม และนิเทศสหกิจศึกษานักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 2 คน ที่เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

Read more

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน “วิชาการแปรรูปอาหารทะเล”

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นางจรรตกร รอดอยู่ นักวิชาการเกษตร สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการศุนย์ฝึกอาชีพชุมชน เรื่องวิชาการแปรรูปอาหารทะเล จัดโดยสำนักงาน กศน. อำเภอสุขสำราญ ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพและต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป พื้นที่ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 

Read more

นักเรียนระดับชั้นป.1-4 โรงเรียนดาริสสลาม จ.พังงา ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 โรงเรียนดาริสสลามวิทยา จังหวัดพังงา นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 จำนวน 204 คน ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน โดยมีเจ้าหน้าที่สถานีวิจัยฯ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง และลงพื้นที่ศึกษาในพื้นที่จริง

Read more

กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน โรงเรียนดาริสสลามวิทยา แผนกอนุบาล

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 โรงเรียนดาริสสลามวิทยา จังหวัดพังงา นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 จำนวน 57 คน เรียนรู้นอกห้องเรียนเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน โดยมีวิทยากรจากสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน เป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียน

Read more

“กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติการเชิงวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน” โรงเรียนดาริสสลามวิทยา

วันที่ 14-16 ธันวามคม 2563 โรงเรียนดาริสสลามวิทยา จังหวัดพังงา จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติการเชิงวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 143 คน เพื่อเรียนรู้ทักษะปฏิบัติการด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีวิทยากรจากสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามันให้ความรู้แก่นักเรียนในกิจกรรมดังกล่าว

Read more