ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรชายฝั่ง (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4)

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง จำนวน 136 คน และคณะครูเข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรชายฝั่ง ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน เพื่อเรียนรู้แหล่งทรัพยากรชายฝั่ง และระบบนิเวศชายฝั่ง

Read more

นิสิตฝึกงานภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมงนำเสนอผลการฝึกงานภาคสนาม

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นิสิตฝึกงานจากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง จำนวน 10 คน ที่ผ่านกิจกรรมการฝึกงานภาคสนามระหว่างวันที่ 1-28 พฤศจิกายน 2564 ไปได้ด้วยดี สถานีวิจัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆ จะนำประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้ไปใช้เพื่อพัฒนาและปรับใช้ในการทำงานในอนาคตต่อไป ขอขอบคุณน้องๆ ทุกคนที่เข้าร่วมฝึกงานในครั้งนี้ด้วยความตั้งใจ และมุมานะ

Read more

คณบดีคณะประมง พร้อมด้วยหัวหน้าสถานีวิจัยฯ และคณะนำเสนอความพร้อมของโครงการพัฒนาการประมงในอ่าวพังงาอย่างยั่งยืน

วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร สุริยัน ธัญญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง พร้อมด้วยผศ. ดร จุฑา มุกดาสนิท และนายเดชา ดวงนามล หัวหน้าสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามันและคณะ นำเสนอความพร้อมของโครงการพัฒนาการประมงในอ่าวพังงาอย่างยั่งยืน (ปีที่ 1) (AndamanSustainable Fisheries

Read more

U2T ตำบลกำพวน จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับตำบล

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ผศ. ดร นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม และกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ. ดร สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม และฝึกอบรม

Read more

คณบดีคณะประมง ประชุมบุคลากรงานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.สุริยันธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. อัครศิริ แสงสว่าง อาจารย์ประจำภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมงร่วมประชุมบุคลากรงานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามันจังหวัดระนอง เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในโรงเพาะฟักสัตว์น้ำของสถานีวิจัยฯรับฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆ และให้คำแนะนำแก่บุคลากรเพื่อให้การดำเนินงานสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้โรงเพาะฟักสัตว์น้ำของสถานีวิจัยฯ ปัจจุบันมีสัตว์น้ำ ได้แก่ หอยชักตีน หอยหมากปลิงทะเล

Read more

คณบดีคณะประมง เข้าเยี่ยมและปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานภาคสนาม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง ได้ปฐมนิเทศ และให้คำแนะนำนิสิตฝึกงานภาคสนาม จากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง จำนวน 10 คน โดยนิสิตมุ่งเน้นการฝึกงานทางด้านนิเวศวิทยาชายฝั่ง (ระบบนิเวศชายหาด ระบบนิเวศป่าชายเลน

Read more

นักวิจัย สถานีวิจัยฯ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน”

วันเสาร์ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ดร. สุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ“การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการตลาดที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแกนนำเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลบางหินจำนวน 42 ราย  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

Read more

ยินดีต้อนรับ นิสิตฝึกงานจากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 10.30 น. หัวหน้าสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน และบุคลากร เข้าร่วมปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานชั้นปีที่ 3 จากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง ซึ่งจะเข้าฝึกงานภาคสนาม ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ระหว่างวันที่ 1-

Read more

บุคลากรสถานีวิจัยฯ เข้าร่วมอบรมการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 บุคลากรสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน เข้าร่วมอบรม (ออนไลน์) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ภายใต้กิจกรรม : การให้ความรู้และวิธีปฏิบัติการคัดแยกขยะ จัดโดยคณะประมงเพื่อลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีปลาสวยงาม และพรรณไม้น้ำประดับ มุ่งเน้นการให้ความรู้ และการปลูกฝังการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการ Recycle ขยะอย่างครบวงจร

Read more

นักวิจัย สถานีวิจัยฯ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์กิจการวิสาหกิจชุมชน

เมื่อวันพุธ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ดร. สุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์กิจการวิสาหกิจชุมชน, การบริหารจัดการที่ดีและการผลิตที่ได้มาตรฐาน การเขียนแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) สภาพปัญหาของวิสาหกิจชุมชน, การจัดทำและจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

Read more