พัฒนาสถานีวิจัยฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จัดกิจกรรมพัฒนาสถานีวิจัยฯ ประจำเดือนพฤษภาคม วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2563 โดยมีการประชุมบุคลากร และกิจกรรมเก็บขยะบริเวณหาดประพาส พื้นที่รอบอาคารของสถานีวิจัยฯ ตัดหญ้าบริเวณสถานี ปลูกต้นไม้แนวรั้ว ทำความสะอาดอนุสรณ์สถานภัยพิบัติสึนามิ

Read more

พัฒนาสถานีวิจัยฯ ประจำเดือนเมษายน 2563

เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสถานีวิจัยฯ ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยการร่วมกันเก็บขยะบริเวณหาดประพาส ต่อเนื่องจากการพัฒนาสถานีวิจัยฯ ในเดือนมีนาคม เนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีขยะทะเลพัดเข้ามาเกยบริเวณหาดประพาสจำนวนมาก เช่น ขวดพลาสติก ขวดเครื่องดื่ม โฟม เชือกชนิดต่างๆ ฝาขวดพลาสติก ฯลฯ  และพัฒนาพื้นที่แนวรั้วสถานีวิจัยฯ ตกแต่งกิ่งไม้ เตรียมพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้แนวรั้ว

Read more

เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยฯ ลงตรวจวัดคุณภาพน้ำชายฝั่งหาดประพาส เดือนเมษายน 2563

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยฯ ลงตรวจวัดคุณภาพน้ำชายฝั่ง พื้นที่หาดประพาส โดยทำการตรวจวัดทั้งหมด 9 สถานี ครอบคลุมพื้นที่หาดประพาส และปากคลองกำพวน ห่างจากแนวชายฝั่ง 3 กิโลเมตร

Read more

พัฒนาสถานีวิจัยฯ ประจำเดือนมีนาคม 2563 “เก็บขยะและแยกขยะ”

วันที่ 17 มีนาคม 2563 บุคลากรประจำสถานีวิจัยฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสถานีวิจัยฯ โดยการเก็บขยะบริเวณชายหาดประพาสและพื้นที่โดยรอบสถานีวิจัยฯ ซึ่งจากกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการคัดแยกขยะ และได้แยกขวดพลาสติกประเภทขวดน้ำดื่มชนิดใส (PET) เพื่อนำไปร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ เรื่องการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะพลาสติกรีไซเคิล ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิไอวีแอล

Read more

รู้รักษ์พืชท้องถิ่น ต้นเท้ายายม่อม พืชป่าชายหาด

เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยฯ นางจรรตกร รอดอยู่ นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “รู้รักษ์พืชท้องถิ่น ต้นเท้ายายม่อม พืชป่าชายหาด” ให้กับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา67 (บ้านนาพรุ) จำนวน 50 คน เพื่อสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชน และชุมชน โดยเริ่มจากพื้นที่ใกล้เคียงเรื่องการอนุรักษ์พืชท้องถิ่น เน้นพืชป่าชายหาดในพื้นที่

Read more

ค่ายเยาวชนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จัดค่ายเยาวชนเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2563 เพื่อให้เยาวชนเรียนรู้นิเวศวิทยาชายฝั่งและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรชายฝั่ง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 78 คน

Read more

จัดนิทรรศการงานวันเด็กแห่งชาติ 2563

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง โดยนำตัวอย่างสัตว์ชนิดต่างๆ จัดแสดง เช่น ปลา เต่าทะเล เป็นต้น และมีกิจกรรมเพื่อให้น้องๆ ได้ร่วมสนุกและมีส่วนร่วมมากมาย ซึ่งมีน้องๆ ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

Read more

โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้

โรงเรียนดาริสสลาม จังหวัดพังงา จัดกิจกรรมเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ นำนักเรียนแผนกอนุบาล เข้าทัศนศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล โดยมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 50 คน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยฯ ได้บรรยายเรื่องระบบนิเวศ และนำนักเรียนเรียนรู้สถานที่จริงโดยลงสำรวจระบบนิเวศหาดทราย และป่าชายเลน

Read more

โครงการ ปตท.สผ ปันความรู้สู่เยาวชนรักษ์บ้านเกิด ครั้งที่ 5

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ร่วมกับ ปตท. สผ จัดโครงการ ปตท.สผ. ปันความรู้สู่เยาวชนรักษ์บ้านเกิด ครั้งที่ 5 จังหวัดระนอง โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดระนอง เข้าร่วม 78 คน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ และรักบ้านเกิด โดยได้ดำเนินกิจกรรม ณ

Read more