กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : ส่งเสริม สืบสาน รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย ณ วัดสถิตย์ธรรมาราม (วัดกำพวน)

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง พร้อมทั้งนายเดชา ดวงนามล หัวหน้าสถานีวิจัยฯ และบุคลากร ได้เข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : ส่งเสริม สืบสาน รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย ณ slot

Read more

นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) ฝึกอบรมเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามันให้การต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) จำนวน 24 คน เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเรื่อง “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจากวัสดุเหลือใช้ทะลายปาล์มน้ำมัน และเปลือกปู” โดยมีนางจรรตกร รอดอยู่

Read more

ค่ายทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน และโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” จังหวัดพังงา จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2565 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 53 คน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียน โดยมีกิจกรรมกลุ่มย่อยตามโจทย์วิจัยที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ คุณภาพน้ำ

Read more

สถานีวิจัยฯ ให้บริการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรมฯ

วันที่ 3-5 มิถุนายน 2565 สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ให้บริการสถานที่ และวิทยากรกิจกรรมสันทนาการ ได้แก่ นายสาคร จันทร์มา วิศวกรชำนาญการ จากสถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม คณะประมง แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื่อจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขใหม่ ปี 2565 อำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี

Read more

สถานีวิจัยฯ ร่วมกับสำนักงานประมง อ.สุขสำราญ จัดกิจกรรมปล่อยปลากระพงขาว

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน คณะประมง ม. เกษตรศาสตร์ และนิสิตฝึกงานภาคสนามจากภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นิสิตสาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม นักศึกษาสาขาประมง คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมการเกษตร ม. เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร และนิสิตสาขาประมง คณะเกษตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 28 คน เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยปลากระพงขาว ขนาด

Read more

ผู้บริหารคณะประมง ติดตามผลการดำเนินงานสถานีวิจัยฯ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ผศ. ดร. Link slot gacor พงศ์เชษฐ์ พิชิตกุล หัวหน้าศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ คณะประมง พร้อมด้วยนายกำจัด รื่นเริงดี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ นายประคุณ ศาลิกร หัวหน้างานแผน และประกันคุณภาพ

Read more

ค่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2565 คณะครูจากโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 28 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อเรียนรู้การจัดทำโครงงานทางวิทยาศาสตร์ และประเด็นวิจัยในหัวข้อที่สนใจเพื่อเพิ่มทักษะความรู้นอกห้องเรียน ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน และจัดทำสื่อนำเสนอ

Read more

ทริปคายักษ์พิทักษ์โลก

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน คณะประมง และมูลนิธิพิทักษ์ชีวิต จัดกิจกรรมทริปคายักษ์พิทักษ์โลกฯ เพื่อพัฒนากิจกรรมต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ภายใต้หลักคิดการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การสร้างจิตสำนึกชุมชน การเรียนรู้ และสร้างเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

Read more

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ เข้าทัศนศึกษาดูงาน

วันที่ 4 มีนาคม 2565 คณะครูจากโรงเรียนบ้านสุขสำราญ อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานกิจกรรมของสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้สู่ความพอเพียงและเพื่อสนองตรงต่อการจัดการการศึกษาที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการศึกษา

Read more

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรชายฝั่ง (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง จำนวน 114 คน เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยาการชายฝั่ง โดยโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน

Read more